No040颜瑜风情万种勾人心魄写真集39P颜瑜爱尤物

No040颜瑜风情万种勾人心魄写真集39P颜瑜爱尤物

此方之妙,妙在不去清火,而惟补气补精,其奏功独神者,以诸药温润能除大热也。歌括∶妊娠跌损伤胎元,腹痛如堕宜救援。

每三十丸,姜汤送下。 或因脾胃虚弱不能摄肺金,或因四气七情所干,气壅痰聚而然也。

否则无益,服此药必然破口成疮,不然疮亦不好,故忌口,虽口破无伤。下一切风赤眼,捏作小饼,贴太阳穴,外以山栀子汤下。

必须变其性情始效。又方用蓖麻仁四十九粒捣涂顶心以提之,肠升即刻洗去,时久则恐吐血,眉批∶生产有子未下肠先下者,名盘肠生。

方妙在全不去止血而惟补血,又不止补血而更补气,非惟补气而更补火。《脉理提纲》曰∶气虚脉细,或缓而无力,左手弱;血虚脉大,或数而无力,右手脉弱。

 括曰∶甑里翻身甲挂金,于今头戴草堂深,相逢二八求斤正,硝青礞倍若沉,十七两中零半两,水丸梧子意常斟,千般怪症如神效,水泻双身却不任。升麻、牛膝并用,而又用附子者,欲其无经不达,使气血迅速以催生也。

Leave a Reply