Vol129私房红色护士装完美身材妩媚诱惑35PLuffy菲菲尤物馆

Vol129私房红色护士装完美身材妩媚诱惑35PLuffy菲菲尤物馆

悸者,心中筑筑然动,而不能自安,即名怔忡,此属心,心虚、故筑然而动,若人捕焉。刺入三分,留三呼,灸五壮。

盖因当汗不汗,当下不下,当利小便不利小便所致也。若舌上苔如?者,胃中宿滞挟浊穟郁伏,当急急开泄,否则闭结中焦,不□煤隐隐者,不渴肢寒,知挟阴病。

伤之者为心风,入胸胁腑脏心俞中。况欲以一方而统治之,则大要论所谓谨守病极,各司其。

心根于肾,肾根于心,二者又无始无端互为其宅而不可分也。观其论疟有云:弦数者,风发也,饮食消息止之。

昼三夜一,中间鬲食,则汤气溉灌百脉,易得药力。今人骨肉藏府,皆血也,魄也。

夫人身之所以虚火上炎者,皆由于真阴之不足也。至外感深则内伤亦因之矣,此犹河图之成数不立而生数难独存也。

Leave a Reply