BBAN最好看番号封面

BBAN最好看番号封面

干,犹空也,但空呕而无所出耳。 热闷不恶寒,竹叶石膏汤。

维一切属表,尚在腑,阴阳所分。发汗,若下之,病仍在不去,烦躁者,茯苓四逆汤。

谵语者,脉洪数,大便闭,小便赤,手足温,与调胃承气汤。伤寒,不大便六七日,头痛有热者,小承气汤。

以血气俱多,经中热甚、迫血妄行而作衄者,无表证,加之胸腹满而如狂者,又为蓄血在内者。若虽经吐下后而腹满者,治法又各不同,是又不可不知也。

如热不潮,大便不实而脉浮,表证尚在者,未可与承气汤;候大便硬而燥渴,与夫自汗谵语,潮热者,急当下之无疑矣。脉沉紧者,不可汗。

阳微发汗,躁不眠,与大下后复发汗,昼日不得眠,至夜安静,身无热,干姜附子汤。厥阴客热,气上冲心,此热在里而气上也。

Leave a Reply